มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1137207 Section : 01
ชื่อวิชา : ระบบปฏิบัติการ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602102103นายสหรัฐ จิตรนอกวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
2602102105นายอนวัช กล้าแท้วท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
3602102106นายธนภัทร อาจศึกวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
4602102107นางสาววันวิสา พันธ์เข็มทองวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
5602102110นางสาวปิยณัฐ ชัยนารถวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
6602102111นายศิริพล ทองจำรูญวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
7602102112นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้มวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
8602102113นายจักรินทร์ เคนรังวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
9602102115นายประวิทย์ วิเศษคร้อวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
10602102116นายทิพากร โชคชวลิตวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
11612102105นายวันเฉลิม หิรัญคำวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.61.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา