มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1150011 Section : 02
ชื่อวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612401104นางณัฐธิดา จิตต์กระโทกบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
2612401108นายธีรวัทน์ วงษ์พิพัฒน์บริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
3612401113นางสาวปิยะธิดา ภิรมย์กิจบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
4612401114นายพงศธร ฐานวิเศษบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
5612401115นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีวัฒนพงษ์บริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
6612401116นางสาวภณัฐดา ตั้งภูมิบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
7612401123นายวีระพล รัตนารักษ์บริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
8612401125นางสาวอักษิพร มีครไทยบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
9612401128นางสาวอัยรินทร์ จันทรสิทธิ์บริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
10612401129นางสาวอุษณีย์ เจริญพรบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
11612401131นายศิริภูมิ ศิริวุฒิบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
12612401133นายอัครนัทธ์ เพ็ชรอุดรทวีโชติบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
13612401134นายธเนศพล ต่อโชติบริหาร(จัดการ) กศ.ปช. MM61.1 
14612403102นางสาวงามจิตร ไตรโยธีบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
15612403107นางสาวเมขลา ทั่งเรืองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
16612403110นายสุวิจักขณ์ สูนกลางบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
17612403111นายรชานนท์ หาแก้วบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
18612403113นายอนุชาติ บุญประคองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา