มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 4072509 Section : 01
ชื่อวิชา : การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
2582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
3582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
4582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
5582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
6582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
7592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
8592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
9592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
10592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
11592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
12592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
13592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
14592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
15592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
16592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
17592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา