มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 6003323 Section : 02
ชื่อวิชา : สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 2 หน่วยกิต 3(1-4-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620101นายกำจัด มอญจัตุรัสสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
2582620103นายธนกร ใจชัยภูมิสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
3582620106นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ดสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
4582620109นายณภัทร มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
5582620111นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่าสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
6582620112นางสาวนภัส เชื้ออาสาสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
7582620116นางปราณี มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
8582620117นางสาวผุสดี จู้สันเทียะสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
9582620119ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทนสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
10582620123นางวนัสนันทร์ เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
11582620125นายสมนึก ประสานเนตรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
12582620128นายสุเทพ ม่วงเพ็ชรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
13582620129นางสุธิดา แซ่ลิ้มสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
14582620133นางสาวอนุสรา เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
15582620141นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัยสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
16582620803นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
17582620804นายเจริญ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
18582620806นางสาวนวพร ศิลาสูงเนินสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
19582620807นายณัฐกานต์ ขันลุนสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
20582620809นายนัทธพงศ์ พันธุจิตรสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
21582620811นางสาววรีรัศมิ์ คำสะอาดสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
22582620812นางประสงค์ ศิลารัตน์สหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
23582620813นายพรเทพ ตามชัยภูมิสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
24582620815นางสาววงศ์เดือน หงส์คำสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
25582620819นางสมลักษณ์ เจียมเมืองปักสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
26582620820นายธนวัฒน์ อึ่งหนองบัวสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
27582620823นายขวัญชัย สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
28582620824นางสาวสุดาพร สารีสหวิทยาการ ชุมแพโคกสูง58 
29582620902นางจำลอง เข็มทองสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
30582620904นายชอบ กลึงโพธิ์สหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
31582620905นายไชยรัตน์ ฝอยกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
32582620913นางรังสินี ปะตังทะโลสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
33582620917นางสมจิตร ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
34582620919นางสายทิพย์ สินพูนสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
35582620921นางสุจิตรา ใยงูเหลือมสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
36582620922นางอัมรา ซุ่มทองหลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
37582620923นายอำนวย ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
38582620927นางจันทพร แก้วสำราญสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
39582621002นายเตียม วิศิษฎ์ศิลป์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
40582621004นายนันทวุฒิ ไมขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
41582621008นางสาวพรกมล ธราพรนนท์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
42582621012นายมุจจรินท์ เวชฤทธิ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
43582621014นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
44582621016นางสาวศุภรัสมิ์ ศักดิ์ศิริดำรงค์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
45582621017นางสาคร โพธิ์เกษมสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
46582621019นางสาวสิริกร คีรีสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
47582621020นางสุรีรัตน์ บุญเกิดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
48582621021นายอภิชัย ศิริชูสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
49582621022พระอุทัย ศิลปชัยสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
50582621023นายฐปกรณ์ ฝอดสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
51582621024นางสาวนันทพร ยอดขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
52582621026นายวุฒิชัย พาขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
53582621027นายสุชาติ ประสิทธิ์สุวรรณ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
54582621029นายณรงค์ฤทธิ์ ขุมพุทราสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
55582621030นางสาวพัชรินทร์ สายแก้วสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
56582621034นางสาวสุวรรณี วงษ์สุวรรณสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
57582621101นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมืองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
58582621102นางกุสุมา โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
59582621103นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่นสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
60582621104นายชวการ จุลรังสีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
61582621105นายณรงค์ แสงฤทธิ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
62582621107นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
63582621110นางพรพรรณ เหล็กจีนสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
64582621115นายวรกฤต ศุภไชยกุลสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
65582621116นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
66582621117นายวิชัย ลายสันเทียะสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
67582621120นายสหัส โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
68582621122นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
69582621123นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
70582621124นายโอฬาร เจริญรักไทยสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
71582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
72582621128พระพิทักษ์ มอขุนทดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
73582621201นายคมกฤษ ศิริบุญตานนท์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
74582621202นายชโลทร ตีกาสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
75582621206นางทิพวรรณ คำสุกสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
76582621208นางเพียร รอดแก้วสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
77582621209นางมณี รัฐปัตย์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
78582621210นายวสันต์ ยิ่งรัตนสุขสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
79582621211นายสาธิต พาลีบัตรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
80582621214นางสาวจิราภรณ์ ดอนเรือนไพรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
81582621215นายชัยสิทธิ์ แก้วสำราญสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
82582621218นายธวัชชัย ห้วงสกุลไทยสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
83582621317นางสาวปิยะภา ประยูรเพชรสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
84582621324นางสาวอำภา บุบผามาลาสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา