มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 6003325 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2 หน่วยกิต 3(1-4-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620201นางสาวขนิษฐา ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
2582620203นายจิรายุส คชสารสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
3582620213นายภานุวัฒน์ ฦาชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
4582620218นายสายชล ลาภคุณสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
5582620219นายสุริยา วิญญายงค์สหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
6582620220นางสาวหทัยรัตน์ อุปาจันโทสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
7582620225นางสาวกัลญานี สวัสดิ์ศรีสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
8582620226นางสาวป้อมเพชร คุงดินสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
9582620227นางจตุรพร เลี่ยมปรีชาสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
10582620228นางดาวรุ้ง ช่วยหาญสหวิทยาการ เกษตรสมบูรณ์58 
11582620301นางกัญณคุณ ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
12582620304นายตรีภัทร ธาดาชลกาญจน์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
13582620306นายพงษ์ศักดา จันทราสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
14582620307นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูลสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
15582620309นางสาวสิริญณา โสมขุนทดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
16582620310นายกฤษดา รัตนจำนงค์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
17582620316นายพลตรี ศิลาทองสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
18582620317นางพิมพ์ปวีณ์ มูลสันเทียะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
19582620320นางสาวมะลิวัลย์ ไพศาลพันธ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
20582620321นายสัญญา นาโพธิ์สหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
21582620324นางสาวอมรวรรณ พูมชนะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
22582620329นายธีรโชติ แคนลาดสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
23582620335นายฉัตรชัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
24582620340นางอรทัย กล้าหาญสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
25582620346นายถาวร อุตะมะสหวิทยาการ แก้งคร้อเมือง58 
26582620401นางสาวเกยูร หวานเสร็จสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
27582620404นางสาวจิราพร จำปาแก้วสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
28582620405นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
29582620406นายณรงค์ชัย หอมสมบัติสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
30582620411นางสาวรัตนา มาศรีสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
31582620413นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
32582620415นายสันติสุข น้อยสุวรรณสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
33582620417นายอรรถวิทย์ วัฒโนสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
34582620421นางสาวมยุรี เทศน้อยสหวิทยาการ บ้านไผ่58 
35582620502นางสาวจิราพร นิราราชสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
36582620505นายธวัชชัย แพงคำฮักสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
37582620507นายบุญช่วย เกตุจันทึกสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
38582620509นางสาวพรศิริ ศรีลองสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
39582620518นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอดสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
40582620520นายอาทิตย์ บุญมากสหวิทยาการ นครราชสีมา58 
41582620612นางปราณี ราษีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
42582620618นายสงัด เติมพันธุ์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
43582620703นายจำรัส ท่วมนอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
44582620711นางทองแดง นามนนท์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
45582620713นางสาวพรทิพย์ หวังล้อมกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
46582620714นางนิ่มนวล อาษากลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
47582620715นายประดิษฐ์ ยิ่งยอดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
48582620718นางพรชนก แรมพิมายสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
49582620720นายพิเชษฐ์ พัชราชีวินสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
50582620723นางสาวระพีพรรณ สมชมพูสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
51582620724นางเรไร มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
52582620725นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
53582620728นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
54582620729นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่งสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
55582620730นายศิริพงศ์ มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
56582620731นางสาวศุภิสรา ดีนวลสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
57582620732นางสุกฤตา ขอช่วยกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
58582620735นายเฮม ภู่นอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
59582620738นางสาวทัศนีย์ ทองสายออสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา