มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 6036405 Section : 01
ชื่อวิชา : สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582304108นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรีบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
2582304110นางนภสร เค็งชัยภูมิบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
3582304113นายสมพงษ์ ผ่องเพิ่มบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
4582304118พระครูสุวรรณธรรมมานุวัตร (ทองจันทร์ วงกฏ)บริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
5582304120นางสาวอ้อมสร้อย แสนราชบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
6582304122นายอภิสิทธิ์ ใจเมืองบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา