มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 4002105 Section : 01
ชื่อวิชา : องค์การและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612403102นางสาวงามจิตร ไตรโยธีบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
2612403103นายชาญคิด ทวีคำบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
3612403105นางสาวนุชนารถ ขุนพานทองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
4612403106นายปิยณัฐ โสมาบุตรบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
5612403107นางสาวเมขลา ทั่งเรืองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
6612403109นางสาวสุปราณี อรรคพงษ์บริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
7612403110นายสุวิจักขณ์ สูนกลางบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
8612403111นายรชานนท์ หาแก้วบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
9612403113นายอนุชาติ บุญประคองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา