มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 4002105 Section : 01
ชื่อวิชา : องค์การและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612403102นางสาวงามจิตร ไตรโยธีบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
2612403103นายชาญคิด ทวีคำบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
3612403105นางสาวนุชนารถ ขุนพานทองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
4612403107นางสาวเมขลา ทั่งเรืองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
5612403109นางสาวสุปราณี อรรคพงษ์บริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
6612403110นายสุวิจักขณ์ สูนกลางบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
7612403111นายรชานนท์ หาแก้วบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
8612403113นายอนุชาติ บุญประคองบริหาร(คอม) กศ.ปช.BC61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา