มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 11500122 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612306101นางสาวชื่นกมล บำรุงเวชสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
2612306104นายพงษ์ศิริ ฝาชัยภูมิสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
3612306105นางมาลัย เมืองมูลสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
4612306106นายสมเดช ศรีภิรมย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
5612306109นายเจริญชัย เหงขุนทดสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
6612306113นางวัลยา ลักขษรสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
7612306115นางบุญสวน เจริญทรัพย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
8612306118นางสาวหทัยรัตน์ เจริญทรัพย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
9612306120นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
10612306122นายอรรถพล โข่ศรีสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
11612620103  
12612620106  
13612620108  
14612620109  
15612620110  
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา