มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 3012104 Section : 01
ชื่อวิชา : นโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602301102นางณัฐฎิกานต์ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
2602301103นางสาวนันทวรรณ กมขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
3602301104นายสันติ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
4602301105นายสืบพงศ์ หวังชนะรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
5602301106นายอภิสิทธิ์ อนุกูลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
6602301108นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัสรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
7602301111นายเบญจรงค์ บัวสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
8602301114นายเอกนรินทร์ ยันบัวบานรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
9602301115นางสาวศิรินภา วิจิตรธนสารรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
10602301116นายปกรณ์ ดวงเงินรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
11602301117นายภทรเกียรติ เพียรแก้วรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
12602301118นางสาวพนิดา สาธรรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
13602301119นายสถิต แพงวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 
14602303114นายวชิรพงศ์ วงษ์พันธุ์คูณรัฐศาสตร์ กศปช.PS60.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา