มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 3012108 Section : 01
ชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612301102นางสาวเกศกนก แก้วคำน้อยรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
2612301103นายณัฐภัทร คงพิษรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
3612301109นางสาวปานดวงใจ คะสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
4612301110จ่าสิบโทยุทธการ ไพศาลธรรมรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
5612301112นายสหรัฐ วงษ์ชูรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
6612301114นายอภิสิทธิ์ เชื้อกุลรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
7612301115นางสาวอริศรา พันธุ์ยางรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา