มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 6022103 Section : 01
ชื่อวิชา : การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612306101นางสาวชื่นกมล บำรุงเวชสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
2612306103นางสาวทิพรัตน์ ต่อสกุลสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
3612306104นายพงษ์ศิริ ฝาชัยภูมิสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
4612306105นางมาลัย เมืองมูลสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
5612306106นายสมเดช ศรีภิรมย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
6612306107นางสาวเสาวภา หมื่นแก้วสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
7612306108นางสาวฉัตรแก้ว ภูมิมนต์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
8612306109นายเจริญชัย เหงขุนทดสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
9612306109นายเจริญชัย เหงขุนทดสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
10612306110นายวรัญญู ฐานวิเศษสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
11612306113นางวัลยา ลักขษรสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
12612306115นางบุญสวน เจริญทรัพย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
13612306116สิบตรีปรินทร์ ไตรทิพย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
14612306118นางสาวหทัยรัตน์ เจริญทรัพย์สหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
15612306120นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
16612306122นายอรรถพล โข่ศรีสหวิทยาการ กศ.ปช.สห61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา