มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1008504 Section : 01
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1563133002นายกฤษณ์ มะลิกุลคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
2563133003นางสาวกัลยา แสงศรีคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
3563133004นางสาวกาญจนา ไฝชัยภูมิคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
4563133008นางสาวชนม์ฐิกานต์ ธงภักดิ์คอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
5563133016นางสาวนุชจรีย์ คำโมรีคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
6563133017นางสาวเบญญาภา ผลไธสงคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
7563133018นางสาวประภาพรรณ นิยมนาคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
8563133019นายปารเมธ กลมเกลียวคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
9563133025นางสาววายุพิณ มาหามแหคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
10563133028นางสาวสุกานดา เพียภูเขียวคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
11563133030นางสาวอรนุช บุตรศรีภูมิคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
12563133032นางสาวปวีณา นาคสุวรรณคอมฯศึกษา คอม.ศึกษา561 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา