มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1008504 Section : 01
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1563133002นายกฤษณ์ มะลิกุลคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
2563133003นางสาวกัลยา แสงศรีคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
3563133004นางสาวกาญจนา ไฝชัยภูมิคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
4563133008นางสาวชนม์ฐิกานต์ ธงภักดิ์คอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
5563133016นางสาวนุชจรีย์ คำโมรีคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
6563133017นางสาวเบญญาภา ผลไธสงคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
7563133018นางสาวประภาพรรณ นิยมนาคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
8563133019นายปารเมธ กลมเกลียวคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
9563133025นางสาววายุพิณ มาหามแหคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
10563133028นางสาวสุกานดา เพียภูเขียวคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
11563133030นางสาวอรนุช บุตรศรีภูมิคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
12563133032นางสาวปวีณา นาคสุวรรณคอมฯศึกษา กศปช.CDE56.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา