มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1008504 Section : 03
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1563158002นายจักรกฤษณ์ จรรยาไทย(ด) ภาษาไทย561 
2563158003นางสาวชไมพร ธงภักดิ์ไทย(ด) ภาษาไทย561 
3563158004นางชุลีกร ขจรภพไทย(ด) ภาษาไทย561 
4563158005นางสาวทัศนีย์ เทาธุรีไทย(ด) ภาษาไทย561 
5563158006นางสาวน้ำทิพย์ กัณหาเขียวไทย(ด) ภาษาไทย561 
6563158007นางสาวน้ำฝน อยู่เย็นไทย(ด) ภาษาไทย561 
7563158008นางสาวนุชฎา วงษ์เจริญไทย(ด) ภาษาไทย561 
8563158009นางสาวเนตรทราย พ่วงฉิมไทย(ด) ภาษาไทย561 
9563158010นางบังอร พงษ์สระพังไทย(ด) ภาษาไทย561 
10563158014นางสาวพรพิมล ธรรมเพ็ชรไทย(ด) ภาษาไทย561 
11563158016นางสาวพัชรี สีนอกไทย(ด) ภาษาไทย561 
12563158019นางสาวมะณีดา หงษ์สระแก้วไทย(ด) ภาษาไทย561 
13563158020นางมัติกา งามวงศ์ไทย(ด) ภาษาไทย561 
14563158022นางสาวลักษิกา บำรุงไทย(ด) ภาษาไทย561 
15563158023นางสาววิภาดา ศิริรักษ์ไทย(ด) ภาษาไทย561 
16563158025นางสาวศุภานันท์ หาญปราบไทย(ด) ภาษาไทย561 
17563158026นางสาวสมฤทัย ลาน้ำคำไทย(ด) ภาษาไทย561 
18563158027นางสาวสายชล อุ่นคำไทย(ด) ภาษาไทย561 
19563158028นางสิริพร สอางชัยไทย(ด) ภาษาไทย561 
20563158029นางสาวสุกัญญา หอมจูไทย(ด) ภาษาไทย561 
21563158030นางสาวสุดารัตน์ มีสวัสดิ์ไทย(ด) ภาษาไทย561 
22563158032นางสาวสุภาพร กรึงพุทราไทย(ด) ภาษาไทย561 
23563158034นางสาวอภิญญารัตน์ พงษ์สุวรรณไทย(ด) ภาษาไทย561 
24563158035นางสาวอ้อมใจ ทาทองไทย(ด) ภาษาไทย561 
25563158036นางสาวอัมพร อั้นนอกไทย(ด) ภาษาไทย561 
26563158038นางสาววรางคณา สังศาลาไทย(ด) ภาษาไทย561 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา