มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1008504 Section : 04
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1563121003นางสาวจันทิมา ประเสริฐกุลอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
2563121010นางพัชรา ไชโยอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
3563121012นางสาวมัชชิมาพันธ์ หัตจุมพลอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
4563121019ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา สิงห์ทองอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
5563121023นางสาวอจิรญาภรณ์ บัวอาจอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
6563121025นางสาวอรธิวา ค้าสุวรรณอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
7563121026นางอุไรวรรณ ผดุงโชคอังกฤษ (อ-ท) Eng1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา