มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066323 Section : 01
ชื่อวิชา : พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601108นายณัฐพงษ์ กองโฮมนิติศาสตร์ นิติ57 (เรียนร่วม) 
2572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ นิติ57 (เรียนร่วม) 
3582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ นิติ58 
4582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ นิติ58 
5582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ นิติ58 
6582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ นิติ58 
7582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ นิติ58 
8582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ นิติ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา