มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066324 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ นิติ57 (เรียนร่วม) 
2582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ นิติ58 
3582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ นิติ58 
4582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ นิติ58 
5582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ นิติ58 
6582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ นิติ58 
7582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ นิติ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา