มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066429 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะพยาน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601114สิบตำรวจโทปกรณ์เกียรติ เดชชัยภูมินิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
2572601116นายพิษณุ ภิรมย์ไกรภักดิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
3572601117นายมนัส ศรีสุบัวนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
4572601121นายอภิรมย์ สาลีนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
5572601122สิบตำรวจโทอิทธิพล สิงห์จันทึกนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
6572601123สิบตำรวจตรีเอกพรรณ วิไลวรรณนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
7572601126ดาบตำรวจหญิงสิริทรัพย์ โชคเฉลิมนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา