มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1077300 Section : 01
ชื่อวิชา : การเป็นผู้ประกอบการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582401105นายคณิสร ดีวิเศษบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
2582401107นายเคารพ วอศิริบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
3582401116นางสาวธนาภรณ์ สายงามบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
4582401117นายนัฐพล จ่าทองบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
5582401121นางสาวปาลิตา พิมสิมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
6582401123นางสาวพัชรี ภิรมย์กิจบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
7582401126นางสาวพิชาดา ชื่นอารมย์บริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
8582401127นางสาวพิมพ์จันทร์ นาอุดมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
9582401134นางสาวอภิญญา กุศลชูบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
10582401135นายอาคม วงกตบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
11582401137นายอุทิตย์ พิทักษ์พลบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
12582401139นายวรันธร ขุนพรมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
13582401140นางสาวจิราวรรณ ศรีฑากรณ์บริหาร(จัดการ) กศปช.MM58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา