มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1077309 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำ หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ นิติ57 (เรียนร่วม) 
2582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ นิติ58 
3582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ นิติ58 
4582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ นิติ58 
5582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ นิติ58 
6582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ นิติ58 
7582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ นิติ58 
8582601119นายอนุพงศ์ ภิญโญยางนิติศาสตร์ นิติ58 
9602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ กศ.ปช.รปศ601 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา