มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1077309 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำ หน่วยกิต 3(3-0)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
3582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
4582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
5582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
6582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
7582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
8582601119นายอนุพงศ์ ภิญโญยางนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
9602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA60.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา