มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1077403 Section : 01
ชื่อวิชา : การวิจัยทางการจัดการ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572401103นางสาวจรรยารัตน์ อันสนบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
2572401105นายเจษฎาพร แก้วสีบุตรบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
3572401107นายฐิติพงษ์ ชัยอาวุธบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
4572401108นางสาวณัฏฐา ไชยนามบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
5572401112นางสาวนภาพร สุขเสริมบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
6572401113นางสาวนาตยา โชติกิ่งบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
7572401117นางสาวปิยะธิดา แสงขุรังบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
8572401120นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมจิตบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
9572401123นางสาวภาวิณี มณีวรรณ์บริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
10572401124ว่าที่ร้อยตรีมงคล ยิ้มนอกบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
11572401130ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลพร ชูสกุลบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
12572401132นางสาวสุทธิวรรณ ชัยอาวุธบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
13572401135นายอนันตชัย วรกุลบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
14572401136นางสาวอมรรัตน์ รอนไพรินทร์บริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
15572401137นายเอกภาพ สนธิเดชกุลบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
16572401138นายธีรวัฒน์ จันดีบางบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
17572401140นายสุรนาท อ่างแก้วบริหาร(จัดการ) กศปช.MM57.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา