มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1078309 Section : 01
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ หน่วยกิต 2(90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572401103นางสาวจรรยารัตน์ อันสนบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
2572401105นายเจษฎาพร แก้วสีบุตรบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
3572401107นายฐิติพงษ์ ชัยอาวุธบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
4572401108นางสาวณัฏฐา ไชยนามบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
5572401112นางสาวนภาพร สุขเสริมบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
6572401113นางสาวนาตยา โชติกิ่งบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
7572401117นางสาวปิยะธิดา แสงขุรังบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
8572401120นางสาวณัฏฐณิชา ถนอมจิตบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
9572401123นางสาวภาวิณี มณีวรรณ์บริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
10572401124ว่าที่ร้อยตรีมงคล ยิ้มนอกบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
11572401130ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลพร ชูสกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
12572401132นางสาวสุทธิวรรณ ชัยอาวุธบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
13572401135นายอนันตชัย วรกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
14572401136นางสาวอมรรัตน์ รอนไพรินทร์บริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
15572401137นายเอกภาพ สนธิเดชกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
16572401138นายธีรวัฒน์ จันดีบางบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา