มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1087401 Section : 01
ชื่อวิชา : โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571403102นางสาวคุณากร ภูศรีฤทธิ์บริหาร(คอม) ปกติ BC57.1 (เรียนร่วม) 
2582403103นางจินตนา นาดำบริหาร(คอม) กศปช.BC58.1 (เรียนร่วม) 
3591403103นางสาวชมพูนุท ฮุงสูงเนินบริหาร(คอม) ปกติ BC59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา