มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1097409 Section : 01
ชื่อวิชา : การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582402104นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกายบริหาร(การเงิน) การเงิน.58 
2582402106นางสาวนิตยา ยศเฉลิมบริหาร(การเงิน) การเงิน.58 
3582402109นางสาววัลลภา สว่างเมฆบริหาร(การเงิน) การเงิน.58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา