มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1106011 Section : 01
ชื่อวิชา : การบริหารการผลิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582401105นายคณิสร ดีวิเศษบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
2582401107นายเคารพ วอศิริบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
3582401116นางสาวธนาภรณ์ สายงามบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
4582401117นายนัฐพล จ่าทองบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
5582401121นางสาวปาลิตา พิมสิมบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
6582401123นางสาวพัชรี ภิรมย์กิจบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
7582401126นางสาวพิชาดา ชื่นอารมย์บริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
8582401127นางสาวพิมพ์จันทร์ นาอุดมบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
9582401134นางสาวอภิญญา กุศลชูบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
10582401135นายอาคม วงกตบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
11582401137นายอุทิตย์ พิทักษ์พลบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
12582401139นายวรันธร ขุนพรมบริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
13582401140นางสาวจิราวรรณ ศรีฑากรณ์บริหาร(จัดการ) การจัดการ.58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา