มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116205 Section : 01
ชื่อวิชา : ทฤษฎีการเมือง หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1592301101นายจักรพันธ์ แดนคำสายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
2592301102นางสาวจีรวรรณ ยิ้มเสงี่ยมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
3592301104นายธนาวิทย์ ลือนิคมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
4592301105นายธวัชชัย หอละเอียดรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
5592301106นายนิพนธ์ ชายโนนทันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
6592301107นายพัชรพล ยิ้มสาลีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
7592301108นางสาวพัชรี คำมุลมีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
8592301109นายพิเชษฐ หาญนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
9592301112นายยุทธนา พึ่งกุศลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
10592301113นายรัฐพงษ์ สวันนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
11592301115นายวัชราวุธ โชคคำภูรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
12592301116นางสาววีรวรรณ คิดวาปีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
13592301118นางสาวสมบูรณ์ พิเศษฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
14592301119นายสรรชัย ใจอดทนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
15592301120นายสามารถ ผาด้วงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
16592301121นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
17592301122นางสาวสุทาทิพย์ อินสอนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
18592301123นายอนันต์ รอดพะเนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
19592301125นายเอกพันธ์ รักษาชนม์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
20592301126นายเอนก ชำนาญพลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
21592301127นางสาวเกศรินทร์ สุรพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
22592301130นายทศพล เชื้อเมืองครองรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
23592301131นายธนกร วรกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
24592301132นางสาวธัญญามาส ศรีจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
25592301133นายนครินทร์ ศรีเครือมารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
26592301134นายนราธิป ธรรมพิทักษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
27592301135นายวรุพงษ์ เบิบชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
28592301137นายอภิสิทธิ์ สีสง่ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
29592301138นางสาวจันทรา ซึมกลางรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
30592301139นายกวิน เอี่ยมสุวรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
31592301140นางสาวภัทราภรณ์ คิดซ้ายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
32592301142นางสาวเกศแก้ว ทองคำภารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
33592301143นางสาวปฏิมาภรณ์ นากุดนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา