มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116206 Section : 01
ชื่อวิชา : การปกครองท้องถิ่นไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571103213นางสาวน้ำฝน มนต์ชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สธศ2 (เรียนร่วม) 
2572301143นางสาวณัฐชาวลักษ์ ผาจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา