มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116208 Section : 02
ชื่อวิชา : นโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571304102นายเกียรติศักดิ์ อินสูงเนินบริหารทรัพฯ ปกติ HRM57.1 (เรียนร่วม) 
2571304111นางสาวสุดารัตน์ ศรีโอมสกุลบริหารทรัพฯ ปกติ HRM57.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา