มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116327 Section : 01
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582301101นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
2582301102นายกิจเกษม แสงทองรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
3582301107นายคมเพชร วรรณพงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
4582301108นายจักรรินทร์ ศิลอยู่รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
5582301113นางสาวเบญจมาศ คงโพธิ์น้อยรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
6582301114นายประพัฒน์พงษ์ วันจำแก้วรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
7582301116นางสาวพิราพร ถนอมชาติรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
8582301117นางสาวมินตรา วิเศษแสงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
9582301118นายวรวัฒน์ จุลพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
10582301119นายวัชระพล สีหานูรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
11582301120นางสาววัชราพร อาจกมลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
12582301126นางสาวอมรสตรี อาจอารัญรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา