มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116336 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572303101สิบเอกกฤษดา คำบุญเรืองรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
2572303102นายชิดชัย ชมภูรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
3572303104นายอธิวัฒน์ สิทธิวงศ์รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
4572303106นางสาวขรินทร์ทิพย์ กาญจนภักดีรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
5582303102นางสาวเขมจิรา พิไลกุลรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
6582303105สิบโทเจษฎา คาดสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
7582303107นายณัฐภูมิ สามารถกิจรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
8582303116นางสาวสุดารัตน์ มุ่งชัยสงค์รัฐศาสตร์ ร.บ.58 
9582303117นางสาวอิสรียา แก้วพิภพรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
10602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ กศ.ปช.รปศ601 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา