มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116336 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572303101สิบเอกกฤษดา คำบุญเรืองรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
2572303102นายชิดชัย ชมภูรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์571 
3582303102นางสาวเขมจิรา พิไลกุลรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
4582303105สิบโทเจษฎา คาดสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
5582303116นางสาวสุดารัตน์ มุ่งชัยสงค์รัฐศาสตร์ ร.บ.58 
6582303117นางสาวอิสรียา แก้วพิภพรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
7602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา