มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116341 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582304103นายเขาวลิต วิเศษบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
2582304108นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรีบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
3582304112นางสาวชญานิศ พลอยขาวบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
4582304113นายสมพงษ์ ผ่องเพิ่มบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
5582304118พระครูสุวรรณธรรมมานุวัตร (ทองจันทร์ วงกฏ)บริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
6582304120นางสาวอ้อมสร้อย แสนราชบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
7582304122นายอภิสิทธิ์ ใจเมืองบริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
8582304123นางสาวชลธิชา ศรีวิพัฒน์บริหารทรัพฯ กศปช.HRM58.1 
9592301141ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ จันดีรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา