มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116341 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582304103นายเขาวลิต วิเศษบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
2582304108นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรีบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
3582304112นางสาวปรารถนา พลอยขาวบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
4582304113นายสมพงษ์ ผ่องเพิ่มบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
5582304118พระครูสุวรรณธรรมมานุวัตร (ทองจันทร์ วงกฏ)บริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
6582304120นางสาวอ้อมสร้อย แสนราชบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
7582304122นายอภิสิทธิ์ ใจเมืองบริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
8582304123นางสาวชลธิชา ศรีวิพัฒน์บริหารทรัพฯ บ.ท.ม.58 
9592301141ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ จันดีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา