มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116439 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะพยาน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572303101จ่าสิบตรีกฤษดา คำบุญเรืองรัฐศาสตร์ กศปช.PS57.1 
2572303102นายชิดชัย ชมภูรัฐศาสตร์ กศปช.PS57.1 
3572303104นายอธิวัฒน์ สิทธิวงศ์รัฐศาสตร์ กศปช.PS57.1 
4572303106นางสาวขรินทร์ทิพย์ กาญจนภักดีรัฐศาสตร์ กศปช.PS57.1 
5582301103นางสาวกิตติญาพร สมบัติหลายรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 (เรียนร่วม) 
6592301141ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ จันดีรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา