มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116439 Section : 02
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะพยาน หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572301102นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
2572301109นายชัยวัฒน์ เค้าแก้วรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
3572301114นางสาวทศพร แสนขยันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
4572301116นายนฤนาท เฟสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
5572301117นางสาวปรารถนา มามีสุขรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
6572301119นางสาวกัญญาภัทร ดีอีเม้งรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
7572301120นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
8572301126นายยุทธพิชัย ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
9572301127นางสาวรุ่งนภา ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
10572301128นางสาวรุ่งฤดี นระพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
11572301129นายลักษณชัย เหวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
12572301130นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
13572301132นายวศินพงศ์ เหล็กสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
14572301134นางสาวศิริพร ริรักชาติรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
15572301135นางสาวศิริพร คำแหงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
16572301139นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
17572301140นางสาวอัญญาพร อินสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
18572301141นางฉบา ครองบุ่งคล้ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
19582301118นายวรวัฒน์ จุลพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581 (เรียนร่วม) 
20582303102นางสาวเขมจิรา พิไลกุลรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
21582303105สิบโทเจษฎา คาดสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
22582303107นายณัฐภูมิ สามารถกิจรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
23582303116นางสาวสุดารัตน์ มุ่งชัยสงค์รัฐศาสตร์ ร.บ.58 
24582303117นางสาวอิสรียา แก้วพิภพรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
25602301101นางสาวจิรนันท์ วันทาแท่นรัฐประศาสนศาสตร์ กศ.ปช.รปศ601 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา