มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1118453 Section : 01
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต 2(90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572301102นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
2572301114นางสาวทศพร แสนขยันรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
3572301116นายนฤนาท เฟสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
4572301117นางสาวปรารถนา มามีสุขรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
5572301119นางสาวกัญญาภัทร ดีอีเม้งรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
6572301120นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรีรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
7572301126นายยุทธพิชัย ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
8572301127นางสาวรุ่งนภา ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
9572301128นางสาวรุ่งฤดี นระพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
10572301129นายกิตติศักดิ์ เหวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
11572301130นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
12572301132นายวศินพงศ์ เหล็กสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
13572301134นางสาวศิริพร ริรักชาติรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
14572301135นางสาวกิตติญา คำแหงรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
15572301139นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
16572301140นางสาวอัญญาพร อินสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
17572301141นางฉบา ครองบุ่งคล้ารัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
18572301143นางสาวณัฐชาวลักษ์ ผาจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA57.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา