มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1118453 Section : 01
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน ศาสตร์ หน่วยกิต 2(90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572301102นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
2572301114นางสาวทศพร แสนขยันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
3572301116นายนฤนาท เฟสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
4572301117นางสาวปรารถนา มามีสุขรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
5572301119นางสาวกัญญาภัทร ดีอีเม้งรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
6572301120นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
7572301126นายยุทธพิชัย ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
8572301127นางสาวรุ่งนภา ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
9572301128นางสาวรุ่งฤดี นระพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
10572301129นายลักษณชัย เหวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
11572301130นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
12572301132นายวศินพงศ์ เหล็กสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
13572301134นางสาวศิริพร ริรักชาติรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
14572301135นางสาวศิริพร คำแหงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
15572301139นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
16572301140นางสาวอัญญาพร อินสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
17572301141นางฉบา ครองบุ่งคล้ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
18572301143นางสาวณัฐชาวลักษ์ ผาจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา