มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1118453 Section : 02
ชื่อวิชา : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน ศาสตร์ หน่วยกิต 2(90)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572304103นายชิษณุพงศ์ เชื้อผะกาบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
2572304107นางณัฐณิชา จันทะนามบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
3572304111นายธีรบูลย์ แหลมเงินทวีศรีบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
4572304112นางนันท์วรรธน์ สังข์ศิริบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
5572304114นายบัญญัติ ชูเกตบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
6572304115นายบุญยืน สามพิมพ์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
7572304118นางสาวปวีณา ผินนอกบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
8572304119นางพรรณธิพา ใสสะรังบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
9572304121นางเพียงกมล การเพียรบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
10572304122นางสาวภัชชากาญจน์ ฉิมนอกบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
11572304123นางวรนุช ทองภูบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
12572304126นายสมชาย ตระกูลสันติรัตน์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
13572304127นายสันติ ประจิตรบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
14572304129นางสุรจิตร จิตจำนงค์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
15572304131นางสาวสุรีพร จันทร์ภิรมย์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
16572304134นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ชิณวงศ์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
17572304135นายเอกพล นามโพธิ์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
18572304138นางอรุณี สุธรรมเกษมบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา