มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1137205 Section : 01
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602102103นายสหรัฐ จิตรนอกวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
2602102104นางสาวสุดารัตน์ พันสีทาวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
3602102105นายอนวัช กล้าแท้วท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
4602102106นายธนภัทร อาจศึกวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
5602102107นางสาววันวิสา พันธ์เข็มทองวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
6602102108นายณัฐพล ม่วงเพ็ชรวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
7602102109นางสาวยุพิน สายแก้ววท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
8602102110นางสาวปิยณัฐ ชัยนารถวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
9602102111นายศิริพล ทองจำรูญวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
10602102112นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้มวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
11602102113นายจักรินทร์ เคนรังวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
12602102114นางสาวเกศรา ใยชัยสงค์วท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
13602102115นายประวิทย์ วิเศษคร้อวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
14602102116นายทิพากร โชคชวลิตวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS60.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา