มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1138030 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602102101นางสาวณัฐกานต์ ชมนาวังวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
2602102103นายสหรัฐ จิตรนอกวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
3602102104นางสาวสุดารัตน์ พันสีทาวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
4602102105นายอนวัช กล้าแท้วท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
5602102106นายธนภัทร อาจศึกวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
6602102107นางสาววันวิสา พันธ์เข็มทองวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
7602102108นายณัฐพล ม่วงเพ็ชรวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
8602102109นางสาวยุพิน สายแก้ววท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
9602102110นางสาวปิยณัฐ ชัยนารถวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
10602102111นายศิริพล ทองจำรูญวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
11602102112นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้มวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
12602102113นายจักรินทร์ เคนรังวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
13602102114นางสาวเกศรา ใยชัยสงค์วท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
14602102115นายประวิทย์ วิเศษคร้อวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
15602102116นายทิพากร โชคชวลิตวท.คอมพิวเตอร์ วิทย์คอม60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา