มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1150012 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582301103นางสาวกิตติญาพร สมบัติหลายรัฐประศาสนศาสตร์ กศปช.PA58.1 (เรียนร่วม) 
2602101101นางสาวชลิตา มีศักดิ์เทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
3602101103นางสาวมาลินี ช่างกลึงเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
4602101104นางสาวศิรินภา ฝาชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
5602101105นายพัฒนชัย ขนชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา