มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1150023 Section : 03
ชื่อวิชา : ความจริงของชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582621101นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมืองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
2582621102นางกุสุมา โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
3582621103นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่นสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
4582621104นายชวการ จุลรังสีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
5582621105นายณรงค์ แสงฤทธิ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
6582621107นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
7582621108นางสาวพเยาว์ โพธิ์ทองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
8582621110นางพรพรรณ เหล็กจีนสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
9582621115นายวรกฤต ศุภไชยกุลสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
10582621116นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
11582621117นายวิชัย ลายสันเทียะสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
12582621120นายสหัส โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
13582621121นายสิทธิกร มีชำนาญสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
14582621122นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
15582621123นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
16582621124นายโอฬาร เจริญรักไทยสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
17582621125นายกังวาลไกร จริยเศรษฐพงศ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
18582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
19582621128พระพิทักษ์ มอขุนทดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
20582621129นายพุฒิพงษ์ หิบค้างพลูสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
21582621133นางสาวอาทิตยา นิวาศานนท์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา