มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1250031 Section : 01
ชื่อวิชา : วิถีไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572401137นายเอกภาพ สนธิเดชกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 (เรียนร่วม) 
2572301102นางสาวกัญญาณัฐ แซ่แต้รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
3572301109นายชัยวัฒน์ เค้าแก้วรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
4572301114นางสาวทศพร แสนขยันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
5572301116นายนฤนาท เฟสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
6572301117นางสาวปรารถนา มามีสุขรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
7572301119นางสาวกัญญาภัทร ดีอีเม้งรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
8572301120นางสาวพัชรินทร์ ม่วงมนตรีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
9572301126นายยุทธพิชัย ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
10572301127นางสาวรุ่งนภา ไกรสนธิ์วัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
11572301128นางสาวรุ่งฤดี นระพิมพ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
12572301129นายลักษณชัย เหวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
13572301130นางสาวลัดดา สิงห์กระโจมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
14572301132นายวศินพงศ์ เหล็กสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
15572301134นางสาวศิริพร ริรักชาติรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
16572301135นางสาวศิริพร คำแหงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
17572301139นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
18572301140นางสาวอัญญาพร อินสูงเนินรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
19572301141นางฉบา ครองบุ่งคล้ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.571 
20602101101นางสาวชลิตา มีศักดิ์เทคโนฯ การจัดการ เทคโน60 
21602101103นางสาวมาลินี ช่างกลึงเทคโนฯ การจัดการ เทคโน60 
22602101104นางสาวศิรินภา ฝาชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ เทคโน60 
23602101105นายพัฒนชัย ขนชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ เทคโน60 
24602301103นางสาวนันทวรรณ กมขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์ กศ.ปช.รปศ601 (เรียนร่วม) 
25602301106นายอภิสิทธิ์ อนุกูลรัฐประศาสนศาสตร์ กศ.ปช.รปศ601 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา