มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1253034 Section : 01
ชื่อวิชา : สังคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1592401101นางสาวกรรณิการ์ ผลไพบูลย์บริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
2592401102นางสาวกรีทิพย์ อุทัยบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
3592401104นายกิตติชัย จันทร์ประยูรบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
4592401105นางสาวขนิษฐา เกตนอกบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
5592401106นางสาวกุลรภัส หลุ่งเป้าบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
6592401108นายเจษฎา จำปาโชคบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
7592401109นางสาวชนิสรา บุตรเรืองบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
8592401110นางชลธิชา เขจรนิตย์บริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
9592401111นายณฐกร จันทศรบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
10592401112นางสาวดวงนภา พั้วเหล็กบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
11592401115นางสาวธนภรณ์ งามงอนบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
12592401116นางณัฐสุรางค์ โยธิดาบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
13592401117นางสาวนันท์ภสร มั่งมาบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
14592401118นางสาวนิลวรรณ โยธาศิริบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
15592401122นายศุภกฤต รักษ์ทินสกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
16592401123นางสาวมยุรี ยันบัวบานบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
17592401124นางมยุลี เดชสันเทียะบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
18592401126นางสาวลลิตา วันวานบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
19592401128นายวรากร จันทร์กรูดบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
20592401132นางสาวศุภธิดา ฐานวิเศษบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
21592401134นายสิปัณณกร นาคะพงศ์พานิชบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
22592401135นางสาวสุภารักษ์ ศรีสมบัติบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
23592401136นายสุเมธ เขจรนิตย์บริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
24592401137นายสุรศักดิ์ เทพปิยะวงศ์บริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
25592401138นางสาวสุวิมล สุขีบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
26592401139นางสาวหทัยรัตน์ ทองชำนาญบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
27592401143นางสาวเกวลิน บุตรสีสายบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
28592401144นายนพรัตน์ กองวงศ์บริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
29592401145นางสาวสายสมร เรียงสันเทียะบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
30592401146นายกิจสามารถ ใฝ่ใจดีบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
31592401148นางสาวนริศรา อินสูงเนินบริหาร(จัดการ) การจัดการ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา