มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1400041 Section : 01
ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582303102นางสาวเขมจิรา พิไลกุลรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
2582303105สิบโทเจษฎา คาดสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
3582303107นายณัฐภูมิ สามารถกิจรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
4582303116นางสาวสุดารัตน์ มุ่งชัยสงค์รัฐศาสตร์ ร.บ.58 
5582303117นางสาวอิสรียา แก้วพิภพรัฐศาสตร์ ร.บ.58 
6592301101นายจักรพันธ์ แดนคำสายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
7592301102นางสาวจีรวรรณ ยิ้มเสงี่ยมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
8592301104นายธนาวิทย์ ลือนิคมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
9592301105นายธวัชชัย หอละเอียดรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
10592301106นายนิพนธ์ ชายโนนทันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
11592301107นายพัชรพล ยิ้มสาลีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
12592301108นางสาวพัชรี คำมุลมีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
13592301109นายพิเชษฐ หาญนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
14592301112นายยุทธนา พึ่งกุศลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
15592301113นายรัฐพงษ์ สวันนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
16592301115นายวัชราวุธ โชคคำภูรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
17592301116นางสาววีรวรรณ คิดวาปีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
18592301118นางสาวสมบูรณ์ พิเศษฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
19592301119นายสรรชัย ใจอดทนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
20592301120นายสามารถ ผาด้วงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
21592301121นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
22592301122นางสาวสุทาทิพย์ อินสอนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
23592301123นายอนันต์ รอดพะเนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
24592301125นายเอกพันธ์ รักษาชนม์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
25592301126นายเอนก ชำนาญพลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
26592301127นางสาวเกศรินทร์ สุรพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
27592301130นายทศพล เชื้อเมืองครองรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
28592301131นายธนกร วรกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
29592301132นางสาวธัญญามาส ศรีจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
30592301133นายนครินทร์ ศรีเครือมารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
31592301134นายนราธิป ธรรมพิทักษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
32592301135นายวรุพงษ์ เบิบชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
33592301137นายอภิสิทธิ์ สีสง่ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
34592301138นางสาวจันทรา ซึมกลางรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
35592301139นายกวิน เอี่ยมสุวรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
36592301140นางสาวภัทราภรณ์ คิดซ้ายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
37592301142นางสาวเกศแก้ว ทองคำภารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
38592301143นางสาวปฏิมาภรณ์ นากุดนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
39602303101นางสาวกัลยา วันคำรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
40602303102นางสาวเกวลิน พิงสำนักรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
41602303103นายขจรศักดิ์ แดนทองหลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
42602303104นายคมกฤษณ์ ศรีภูมิรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
43602303105นายเชิดชัย บุญเกษมรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
44602303106นางสาวญาดา โชคศิริรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
45602303107นางสาวธิดารัตน์ นาซานรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
46602303108นางสาวนภัสรา ผลบัวรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
47602303110นายปราโมทย์ โฉมหาญรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
48602303111นายภคพงษ์ กาญจนภักดีรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
49602303112นายภูวนาท ดิเรกศิลป์รัฐศาสตร์ ร.บ.60 
50602303113นายราชภัฏ ชำนาญกลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
51602303115นายเอกพงษ์ สิงห์ประเสริฐรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
52602303116นายชัยวัฒน์ กางการรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
53602303117นางสาวปาริชาติ หวังหามกลางรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
54602303119นางสาวสุกัญญา พิลาบุตรรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
55602303120นายอดิศร โคตรมุงคุณรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
56602303121นายอนุชา ขันอาสารัฐศาสตร์ ร.บ.60 
57602303122นายกิตติคุณ เชื้อชัยรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
58602303123นายสิรภพ หมั่นหมายรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
59602303124นายอนันต์ อินทร์นอกรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
60602303125นางสาวพัชราภรณ์ นาคคำรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
61602303126นายวีระภัทร์ แพงศรีรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
62602303128นางสาวกวินทิพย์ รักสนิทรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
63602303131นางสาวปัญญาทิพย์ ปลื้มชาติรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
64602303132นายสรทัศ สังข์ทองรัฐศาสตร์ ร.บ.60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา