มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1408051 Section : 01
ชื่อวิชา : กีฬาเพื่อสุขภาพ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572401137นายเอกภาพ สนธิเดชกุลบริหาร(จัดการ) การจัดการ571 (เรียนร่วม) 
2582101101นายกฤษณ์ พิพิธกุลเทคโนฯ การจัดการ เทคโน58 
3582101102นายธีรกฤษณ์ สารธิมาเทคโนฯ การจัดการ เทคโน58 
4602301102นางณัฐฎิกานต์ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
5602301103นางสาวนันทวรรณ กมขุนทดรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
6602301104นายสันติ คำพรมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
7602301105นายสืบพงศ์ หวังชนะรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
8602301106นายอภิสิทธิ์ อนุกูลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
9602301107นายภัทรกร วรกิจไพบูลย์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
10602301108นายชิษณุพงศ์ คำจัตุรัสรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
11602301109นางสาวจริยวรรษ ชำนาญกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
12602301110นายยิ่งใหญ่ ง้าวชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
13602301111นายเบญจรงค์ บัวสกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
14602301112นางสาวจุฑามาศ โคตรวิถีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
15602301114นายเอกนรินทร์ ยันบัวบานรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
16602301118นางสาวพนิดา สาธรรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
17602301119นายสถิต แพงวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ60 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา