มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1408051 Section : 03
ชื่อวิชา : กีฬาเพื่อสุขภาพ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
2592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
3592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
4592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
5592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
6592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
7592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
8592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
9592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
10592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
11592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
12592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
13592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
14592301101นายจักรพันธ์ แดนคำสายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
15592301102นางสาวจีรวรรณ ยิ้มเสงี่ยมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
16592301104นายธนาวิทย์ ลือนิคมรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
17592301105นายธวัชชัย หอละเอียดรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
18592301106นายนิพนธ์ ชายโนนทันรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
19592301107นายพัชรพล ยิ้มสาลีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
20592301108นางสาวพัชรี คำมุลมีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
21592301109นายพิเชษฐ หาญนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
22592301112นายยุทธนา พึ่งกุศลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
23592301113นายรัฐพงษ์ สวันนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
24592301115นายวัชราวุธ โชคคำภูรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
25592301116นางสาววีรวรรณ คิดวาปีรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
26592301118นางสาวสมบูรณ์ พิเศษฤทธิ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
27592301119นายสรรชัย ใจอดทนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
28592301120นายสามารถ ผาด้วงรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
29592301121นางสาวสิรินยา แม้นชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
30592301122นางสาวสุทาทิพย์ อินสอนรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
31592301123นายอนันต์ รอดพะเนารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
32592301125นายเอกพันธ์ รักษาชนม์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
33592301126นายเอนก ชำนาญพลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
34592301127นางสาวเกศรินทร์ สุรพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
35592301130นายทศพล เชื้อเมืองครองรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
36592301131นายธนกร วรกุลรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
37592301132นางสาวธัญญามาส ศรีจันทร์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
38592301133นายนครินทร์ ศรีเครือมารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
39592301134นายนราธิป ธรรมพิทักษ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
40592301135นายวรุพงษ์ เบิบชัยภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
41592301137นายอภิสิทธิ์ สีสง่ารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
42592301138นางสาวจันทรา ซึมกลางรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
43592301139นายกวิน เอี่ยมสุวรรณ์รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
44592301140นางสาวภัทราภรณ์ คิดซ้ายรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
45592301142นางสาวเกศแก้ว ทองคำภารัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
46592301143นางสาวปฏิมาภรณ์ นากุดนอกรัฐประศาสนศาสตร์ รปศ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา