มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3560101 Section : 02
ชื่อวิชา : หลักการบริหารและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620109นายณภัทร มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
2582620116นางปราณี มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
3582620128นายสุเทพ ม่วงเพ็ชรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
4582620129นางสุธิดา แซ่ลิ้มสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
5582621316นายอาทิตย์ สีนวลสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
6582621317นางสาวปิยะภา ประยูรเพชรสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
7582621323นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
8582621324นางสาวอำภา บุบผามาลาสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา