มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3560101 Section : 02
ชื่อวิชา : หลักการบริหารและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620101นายกำจัด มอญจัตุรัสสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
2582620103นายธนกร ใจชัยภูมิสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
3582620106นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ดสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
4582620109นายณภัทร มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
5582620111นางสาวนพรัตน์ นาคศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
6582620112นางสาวนภัส เชื้ออาสาสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
7582620116นางปราณี มีสุวรรณสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
8582620117นางสาวผุสดี จู้สันเทียะสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
9582620119ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทนสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
10582620123นางวนัสนันทร์ เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
11582620125นายสมนึก ประสานเนตรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
12582620128นายสุเทพ ม่วงเพ็ชรสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
13582620129นางสุธิดา แซ่ลิ้มสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
14582620133นางสาวอนุสรา เทพศิริสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
15582620141นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัยสหวิทยาการ สห.พญาแล58 
16582620902นางจำลอง เข็มทองสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
17582620904นายชอบ กลึงโพธิ์สหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
18582620905นายไชยรัตน์ ฝอยกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
19582620913นางรังสินี ปะตังทะโลสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
20582620917นางสมจิตร ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
21582620919นางสายทิพย์ สินพูนสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
22582620921นางสุจิตรา ใยงูเหลือมสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
23582620922นางอัมรา ซุ่มทองหลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
24582620923นายอำนวย ดุมกลางสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
25582620927นางจันทพร แก้วสำราญสหวิทยาการ เมืองย่าโม58 
26582621002นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
27582621004นายนันทวุฒิ ไมขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
28582621008นางสาวพรกมล ธราพรนนท์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
29582621012นายมุจจรินท์ เวชฤทธิ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
30582621014นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
31582621016นางสาวศุภรัสมิ์ ศักดิ์ศิริดำรงค์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
32582621017นางสาคร โพธิ์เกษมสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
33582621019นางสาวสิริกร คีรีสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
34582621020นางสุรีรัตน์ บุญเกิดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
35582621021นายอภิชัย ศิริชูสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
36582621022พระอุทัย ศิลปชัยสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
37582621023นายฐปกรณ์ ฝอดสูงเนินสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
38582621024นางสาวนันทพร ยอดขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
39582621026นายวุฒิชัย พาขุนทดสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
40582621027นายสุชาติ ประสิทธิ์สุวรรณ์สหวิทยาการ สีมาด่าน58 
41582621029นายณรงค์ฤทธิ์ ขุมพุทราสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
42582621030นางสาวพัชรินทร์ สายแก้วสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
43582621034นางสาวสุวรรณี วงษ์สุวรรณสหวิทยาการ สีมาด่าน58 
44582621316นายอาทิตย์ สีนวลสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
45582621317นางสาวปิยะภา ประยูรเพชรสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
46582621323นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
47582621324นางสาวอำภา บุบผามาลาสหวิทยาการ ชุมแพการอาชีพ58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา