มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3560101 Section : 04
ชื่อวิชา : หลักการบริหารและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620609นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะสหวิทยาการ จัตุรัส58 
2582620725นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
3582620729นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่งสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
4582620738นางสาวทัศนีย์ สมจิตรสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
5582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
6582621221นางสาวอรุณวดี โคตรแสงสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา