มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 3560101 Section : 04
ชื่อวิชา : หลักการบริหารและการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582620604นายไมตรี มะกรูดอินทร์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
2582620609นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะสหวิทยาการ จัตุรัส58 
3582620612นางปราณี ราษีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
4582620615นางรุ่งทิวา เถื่อนศรีสหวิทยาการ จัตุรัส58 
5582620618นายสงัด เติมพันธุ์สหวิทยาการ จัตุรัส58 
6582620701นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนเกิดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
7582620702นางจงกลนี ทิวกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
8582620703นายจำรัส ท่วมนอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
9582620711นางทองแดง นามนนท์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
10582620713นางสาวพรทิพย์ หวังล้อมกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
11582620714นางนิ่มนวล อาษากลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
12582620715นายประดิษฐ์ ยิ่งยอดสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
13582620718นางพรชนก แรมพิมายสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
14582620720นายพิเชษฐ์ พัชราชีวินสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
15582620723นางสาวระพีพรรณ สมชมพูสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
16582620724นางเรไร มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
17582620725นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
18582620728นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์สหวิทยาการ ประทาย+คง58 
19582620729นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่งสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
20582620730นายศิริพงศ์ มอญใหมสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
21582620731นางสาวศุภิสรา ดีนวลสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
22582620732นางสุกฤตา ขอช่วยกลางสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
23582620735นายเฮม ภู่นอกสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
24582620738นางสาวทัศนีย์ ทองสายออสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
25582620744นายวันชัย ปาทานสหวิทยาการ ประทาย+คง58 
26582621101นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมืองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
27582621102นางกุสุมา โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
28582621103นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่นสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
29582621104นายชวการ จุลรังสีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
30582621105นายณรงค์ แสงฤทธิ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
31582621107นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณีสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
32582621108นางสาวพเยาว์ โพธิ์ทองสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
33582621110นางพรพรรณ เหล็กจีนสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
34582621115นายวรกฤต ศุภไชยกุลสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
35582621116นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
36582621117นายวิชัย ลายสันเทียะสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
37582621120นายสหัส โชติธนาตย์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
38582621121นายสิทธิกร มีชำนาญสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
39582621122นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
40582621123นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
41582621124นายโอฬาร เจริญรักไทยสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
42582621125นายกังวาลไกร จริยเศรษฐพงศ์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
43582621126นางจามจุรี วงศ์แสงสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
44582621128พระพิทักษ์ มอขุนทดสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
45582621129นายพุฒิพงษ์ หิบค้างพลูสหวิทยาการ บำเหน็จ58 
46582621133นางสาวอาทิตยา นิวาศานนท์สหวิทยาการ บำเหน็จ58 
47582621201นายคมกฤษ ศิริบุญตานนท์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
48582621202นายชโลทร ตีกาสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
49582621206นางทิพวรรณ คำสุกสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
50582621208นางเพียร รอดแก้วสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
51582621209นางมณี รัฐปัตย์สหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
52582621210นายวสันต์ ยิ่งรัตนสุขสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
53582621211นายสาธิต พาลีบัตรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
54582621214นางสาวจิราภรณ์ ดอนเรือนไพรสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
55582621215นายชัยสิทธิ์ แก้วสำราญสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
56582621218นายธวัชชัย ห้วงสกุลไทยสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
57582621221นางสาวอรุณวดี โคตรแสงสหวิทยาการ มิ่งมงคลคีรี58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา