มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4021107 Section : 01
ชื่อวิชา : เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
2582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
3582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
4582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
5582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
6582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
7592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
8592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
9592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
10592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
11592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
12592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
13592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
14592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
15592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
16592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
17592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
18592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
19592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
20592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
21592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
22592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
23592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
24592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา