มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4063501 Section : 01
ชื่อวิชา : การจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
8592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
9592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
10592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
11592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
12592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
13592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
14592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา