มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4063501 Section : 01
ชื่อวิชา : การจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
8592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
9592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
10592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
11592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
12592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
13592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
14592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา