มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 40722043 Section : 01
ชื่อวิชา : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
8592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
9592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
10592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
11592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
12592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
13592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
14592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
15592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
16592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
17592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
18592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
19592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
20592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
21592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา