มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 40722043 Section : 01
ชื่อวิชา : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
8592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
9592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
10592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
11592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
12592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
13592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
14592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
15592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
16592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
17592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
18592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
19592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
20592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
21592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา