มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4072408 Section : 01
ชื่อวิชา : ปรสิตสาธารณสุข หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH57.1 
8582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
9582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
10582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
11582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
12582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
13582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
14582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH58.1 
15592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
16592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
17592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
18592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
19592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา