มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4072408 Section : 01
ชื่อวิชา : ปรสิตสาธารณสุข หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
2572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
3572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
4572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
5572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
6572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
7572103120นายสุรเชษฐ์ วระเวชสกุลสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
8582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
9582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
10582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
11582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
12582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
13582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
14582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
15592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
16592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
17592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
18592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
19592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา