มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4073305 Section : 01
ชื่อวิชา : โภชนศาสตร์ หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571103213นางสาวน้ำฝน มนต์ชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สธศ2 (เรียนร่วม) 
2572103102นางสาวนฤมล เพียนอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
3572103109นางแพทอง อาจกล้าสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
4572103110นางสาวมะลิวรรณ ยมดีสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
5572103112นางสาวเรวดี สร้อยอำภาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
6572103114นางสาวศิรินันท์ ดีอีเม้งสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
7572103118นางสาวฆีตภัส สมนาแซงสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ571 
8582103101นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
9582103102นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
10582103104นางจิราวรรณ แต่งเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
11582103107นางสาวนฤมล อินทร์สวาทสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
12582103114นางสาวสุวิมล ทำทาสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
13582103115นางสาวอันธิกา ศรีวิลัยสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
14582103116นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมืองสาธารณสุขศาสตร์ สาธา58 
15592103101นางสาวกาญจนา แสงโสดาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
16592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
17592103103นางชลฤทัย นาสวาสดิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
18592103104นางสาวณัฐวลัญ เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
19592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
20592103106นางสาวธารารัตน์ เกตุศีระสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
21592103109นางสาวพัชรีย์ หมื่นนนท์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
22592103111นางสาวเพ็ญนิภา ฦาชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
23592103112นายวุฒิพงษ์ หัดโนนตุ่นสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
24592103113นางสาวศิรินันท์ ศรีโคตรสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
25592103114นายสุรเชษฐ์ คงโนนกอกสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
26592103116นางสาวอัญชลีพร เต็งชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
27592103117นางสาวอัญชิสา ธรมีฤทธิ์สาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
28592103118นางสาวอารีรัตน์ คัชเขียวสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
29592103119นายโชติวสันต์ กรมขุนทดสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
30592103120นายศรัญญู กุ๊กสันเทียะสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
31592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ สาธาฯ59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา